Voorwaarden voor levering van machines aan buitenlandse bedrijven (volgens Duits Verband Deutsche Machine und Anlagenbau VDMA)

_______________________________________________________________________________________________

VDMA-voorwaarden voor levering van machines aan binnenlandse bedrijven

Te gebruiken bij:

 1. Persoon die bij het aangaan van de overeenkomst voor een bedrijf werkzaam is of werkzaam is als zelfstandige (ondernemer);

 2. Juridische personen van het openbare recht of een bijzonder publiekrechtelijk openbare entiteit is.

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden worden gebruikt als basis voor alle leveringen en prestaties evenals eventuele contractuele overeenkomsten. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden door goedkeuring van de order geen onderdeel van de overeenkomst. Een verdrag komt – indien niet anders overeengekomen – met de schriftelijke orderbevestiging van de leverancier tot stand.

 2. De leverancier behoudt het eigendoms- en auteursrecht op alle monsters, kostenberekeningen, tekeningen en overige informatie van fysieke en niet fysieke aard – ook in elektronisch vorm – en ze mogen niet aan derden worden getoond. De leverancier verplicht zich om de door de opdrachtgever vertrouwelijke informatie en documenten alleen met zijn toestemming aan derden te tonen.

II. Prijs en betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, is de prijs af fabriek, inclusief opladen echter exclusief verpakking en afladen. De omzetbelasting komt afhankelijk van wettelijke bepalingen hier nog bovenop.

 2. Indien niet anders overeengekomen dient de betaling aan de leverancier zonder aftrek als volgt netto te worden voldaan:
  - 1/3 aanbetaling na ontvangst van de orderbevestiging,
  - 1/3 zodra aan de opdrachtgever is doorgegeven dat de hoofdonderdelen gereed zijn voor verzending. Het resterende bedrag moet binnen een maand na risico-overgang worden voldaan.

 3. Een recht op schuldverrekening komt de opdrachtgever alleen toe als zijn tegenvordering gerechtelijk rechtsgeldig is vastgesteld.

III. Levertijd, vertraging bij de (af)levering

 1. 1.    De levertijd wordt door de betrokken partijen overeengekomen. Voorwaarde voor naleving door de leverancier is dat alle koop- en technische vragen tussen de partijen duidelijk zijn en dat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan; zoals bijvoorbeeld informeren over de vereiste officiële schriftelijke verklaringen en goedkeuringen of dat de aanbetaling is voldaan. Is dit niet het geval dan wordt de aanleverdatum overeenkomstig verlengd. Dit is niet van toepassing als de vertraging door de leverancier wordt veroorzaakt.

 2. Het aanhouden van een aanleverdatum is onder voorbehoud van juiste en tijdige aanlevering door onderleveranciers. Bij dreigende vertraging deelt de leverancier dit zo spoedig mogelijk mede.

 3. De aanleverdatum is nageleefd als het voorwerp van de levering voor de gestelde termijn de fabriek van de leverancier heeft verlaten of is gereed gemeld voor verzending. Indien een aflevering wordt uitgevoerd, dan is - buiten gerechtigde termijnoverschrijding - de afnametermijn bepalend of ter vervanging de gereedmelding.

 4. Wordt versturen van het voorwerp resp. de aflevering  vertraagd en wordt dit veroorzaakt door de opdrachtgever dan worden hem, te beginnen met een maand na melding van versturen resp. gereedmelding de door de vertraging ontstane kosten doorbelast.

 5. Indien niet wordt voldaan aan de aanleverdatum en reden hiervoor wordt veroorzaakt door geweld, door werknemers onlusten of andere gebeurtenissen die buiten de invloed liggen van de leverancier dan wordt de aanleverdatum overeenkomstig verlengd. De leverancier moet de opdrachtgever onverwijld informeren over zulke omstandigheden.

 6. De opdrachtgever kan zonder opzegtermijn de overeenkomst beëindigen, als de prestatie voor risico-overgang door leverancier onherroepelijk onmogelijk is. De opdrachtgever kan bovendien de overeenkomst beëindigen als bij bestelling de uitvoering van een gedeelte van de levering onmogelijk wordt en hij een rechtvaardig belang heeft om een deellevering af te wijzen. Is dit niet het geval dan moet de opdrachtgever de op de deellevering van toepassing zijnde contractprijs betalen. Dit is ook van toepassing bij onvermogen van de leverancier. Voor alle overige situaties is punt VII van toepassing. 2. Treedt de onmogelijkheid of het onvermogen tijdens vertraging in de goedkeuring op of is de opdrachtgever alleen of overwegend verantwoordelijk voor de omstandigheden, dan blijft hij verplicht tot tegenprestatie.

 7. Wordt de vertraging veroorzaakt door de leverancier en loopt de opdrachtgever hierdoor schade op dan heeft de opdrachtgever het recht om een vooraf vastgelegde schadevergoeding te verlangen. De schadevergoeding bedraagt 0,5% voor elke volledige week van vertraging, maar in totaliteit maximaal 5% van de waarde van dat deel van de gehele levering, dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet overeenkomstig de overeenkomst kan worden gebruikt. Stelt de opdrachtgever de leverancier – met in acht neming van de wettelijke uitzonderingen – na vervaldatum een gepaste termijn voor, voor de prestatie en de termijn wordt niet aangehouden, dan is de opdrachtgever binnen het kader van de wettelijke regelgeving tot ontbinding gerechtigd. Hij is verplicht om op verzoek van de leverancier aan te geven of hij binnen een gepaste termijn van het recht tot beëindiging gebruik zal maken. Overige aanspraken ontstaan door vertraging in aanlevering wordt uitsluitend bepaald in punt VII. 2 van deze bepalingen.

IV. Risico-overgang, afname

 1. Het risico gaat over op de opdrachtgever zodra het voorwerp van de levering de fabriek heeft verlaten en ook dan als deelleveringen plaatsvinden of de leverancier nog andere prestaties bijvoorbeeld de verzendkosten of aanlevering en installatie heeft overgenomen. Zover een afname moet worden uitgevoerd dan is deze bepalend voor de risico-overgang. Zij moet onverwijld tot de afnametermijn worden doorgevoerd, bij wijze van hulp na de melding van de leverancier van de gereedmelding. De opdrachtgever mag de afname, bij een niet essentieel defect, niet weigeren.

 2. Is de verzending of de afname vertraagt of kan niet worden uitgevoerd resp. als gevolg van omstandigheden waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen, dan gaat het risico over op de opdrachtgever van het moment van de verzendmelding resp. gereedmelding. De leverancier is op kosten van de opdrachtgever verplicht om de door de opdrachtgever verlangde verzekeringen af te sluiten.

 3. Deelleveringen zijn toelaatbaar indien door de opdrachtgever uitvoerbaar.

V. Recht op eigendom

 1. De leverancier behoudt volgens de overeenkomst van levering het recht op eigendom van het voorwerp van levering tot alle betalingen zijn voldaan – ook voor eventuele extra geleverde prestaties.

 2. De leverancier is gerechtigd om het voorwerp van levering op kosten van de opdrachtgever te verzekeren tegen breuk, vuur, water of andere schade, indien de opdrachtgever niet aantoonbaar al zelf een verzekering heeft afgesloten.

 3. De opdrachtgever mag het voorwerp van levering niet verkopen, verpanden of voor zekering overdragen. Bij verpanden evenals beslaglegging of overige besluiten door derden moet hij de leverancier onverwijld hierover informeren.

 4. Indien de opdrachtgever zich niet, met name bij betalingsachterstand, houdt aan de overeenkomst is de leverancier na maning gerechtigd tot terugname van het voorwerp van levering en is de opdrachtgever verplicht tot teruggave.

 5. Op basis van het recht van eigendom kan de leverancier het voorwerp van levering alleen terug verlangen als hij de overeenkomst heeft ontbonden.

 6. De aanvraag tot begin van de insolventieverklaring geeft de leverancier het recht om de overeenkomst te beëindigen en om onmiddellijke teruggave van het voorwerp van levering te verlangen.

VI. Vorderingen wegens gebreken

Vorderingen wegens zakelijke en rechterlijke gebreken is de leverancier aansprakelijk onder uitsluiting van overige aanspraken – onder voorbehoud van punt VII –  als volgt:

Zakelijke gebreken

 1. Naar keuze van de leverancier moeten alle betreffende onderdelen kosteloos worden vervangen of gerepareerd welke als gevolg van een voor de risico-overgang liggende omstandigheid als gebrek is aangetoond. Indien een gebrek wordt vastgesteld dient dit onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.

 2. Voor de uitvoering van de door de leverancier noodzakelijke aanpassingen en vervangingen moet de opdrachtgever in overleg met de leverancier de benodigde tijd en gelegenheid verlenen, anders is de leverancier niet verantwoordelijk voor de hieruit ontstane gevolgen. Alleen in dringend geval bij een gevaarlijke situatie voor de veilige werking resp. ter voorkoming van verhoudingsgewijze grote schade, waarbij de leverancier onmiddellijk moet worden geïnformeerd heeft de opdrachtgever het recht het defect zelf of door derden te laten verhelpen en van de leverancier vergoeding van de vereiste inspanningen te verlangen.

 3. De direct ontstane kosten  – zover de vastgestelde klacht is gerechtvaardigd – voor aanpassing resp. vervanging en de kosten van het vervangende reserveonderdeel inclusief verzendkosten komen ten laste van de leverancier. Ook de kosten van demonteren en monteren evenals de kosten voor de inzet van een benodigde monteur en hulpkrachten inclusief voorrijkosten komen ten laste van de leverancier indien hierdoor geen buitensporige belasting voor de leverancier plaats vindt.

 4. De opdrachtgever heeft binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften het recht op ontbinding van de overeenkomst als de leverancier de door te voeren aanpassing of toezending van vervangende levering – binnen de aan hem verstrekte redelijk termijn –vruchteloos laat verstrijken. Is het gebrek van onbetekenende aard dan heeft de opdrachtgever alleen recht op vermindering van de overeengekomen aanschafprijs. Het recht op mindering van de overeengekomen aanschafprijs wordt in overige gevallen uitgesloten. Overige aanspraken worden uitsluitend bepaald volgens punt VII. 2 van deze bepalingen.

 5. Er kan geen sprake zijn van aansprakelijkheid als:
  Ongeschikt of ondeskundig gebruik, foutieve montage resp inbedrijfstelling door de opdrachtgever of door derden, normale slijtage, foutief of onzorgvuldige behandeling, onderhoud niet volgens de voorschriften, ongeschikt bouwterrein, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – zover de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk is.

 6. De leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan door ondeskundige aanpassingen uitgevoerd door de opdrachtgever of derden. Hetzelfde is van toepassing voor aanpassingen aan het voorwerp van levering zonder toestemming van de leverancier.

  Rechterlijke gebreken

 7. Leidt het gebruik van het voorwerp van levering tot inbreuk in de wettelijke octrooirechten of auteursrechten in het binnenland, dan zal de leverancier op zijn kosten voor de opdrachtgever het recht voor verder gebruik verschaffen of het voorwerp van levering in voor de opdrachtgever redelijke manier dusdanig modificeren dat de overtreding op de rechten teniet is gedaan. Is dit vanwege economische bepalingen of gepaste termijn niet mogelijk, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen. Onder de genoemde voorwaarden heeft de leverancier ook het recht op ontbinding van de overeenkomst. Daarbovenop geldt dat de leverancier de opdrachtgever vrijsteld van rechtsgeldige gerechtelijke aanspraken van de eigenaar van betreffende octrooirechten.

 8. De in punt VI. 7 genoemde verplichtingen van de leverancier zijn onder voorbehoud van punt VII. 2 voor het geval de bescherming of overtreding van auteursrechten tot besluit. Zij bestaan alleen, indien
 • De opdrachtgever de leverancier onmiddellijk over de geldige bescherming- en auteursrechten overtredingen heeft geïnformeerd,
 • De opdrachtgever de leverancier op gepaste wijze bij de verdediging van de gemaakte aanspraken ondersteunt resp. de leverancier de doorvoering van de maatregelen van modificatie volgens punt VI. 7 mogelijk maakt,
 • Voor de leverancier alle verdedigingsmaatregelen inclusief niet gerechtelijke regelingen onder voorbehoud blijven,
 • De rechterlijke gebreken niet in opdracht van de opdrachtgever berust en
 • De rechterlijke overtreding niet daardoor wordt veroorzaakt, dat de opdrachtgever het voorwerp van levering eigenhandig heeft aangepast of op een niet contractuele wijze heeft gebruikt.

VII. Aansprakelijkheid van de leverancier, aansprakelijkheidsuitsluiting

 1. Wanneer het onderwerp van levering door nalatigheid van de leverancier als gevolg van achterblijvende of foutieve uitvoering voor of na afsluiten van de opeenvolgende voorstellen en adviezen of door de inbreuk van andere contractuele nevenverplichtingen – met name instructie voor bediening en onderhoud van het voorwerp van levering – van de opdrachtgever niet overeenkomstig de overeenkomst gebruikt worden, dan gelden onder uitsluiting van overige aanspraken van de opdrachtgever de regelingen van punt VI en VII. 2.

 2. Voor schade die niet aan het voorwerp van levering zelf is ontstaan is de leverancier –  uit welke rechtsgronden dan ook – alleen aansprakelijk:
 • Bij opzet,
 • Bij grove nalatigheid van de eigenaar/het orgaan of leidinggevend personeel,
 • Bij schuld aan letsel van leven, lichaam, gezondheid,
 • Bij gebreken die hij moedwillig heeft verzwegen,
 • In het kader van het toezeggen van garantie,
 • Bij gebreken van het voorwerp van de levering in zoverre na productaansprakelijkheidwetgeving voor personen of materiaal schade aan privé gebruikte voorwerpen aansprakelijk kan worden gesteld.

  Bij schuld aan inbreuk op wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst is de leverancier aansprakelijk ook bij grove nalatigheid van niet leidinggevend personeel en ook bij lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot schade typerend voor de overeenkomst en redelijkerwijze te voorziene schade.
  Overige aanspraken worden uitgesloten.

VIII. Verjaring

Alle aanspraken van de opdrachtgever – uit welke rechtsgronden dan ook – verjaren na 12 maanden. Voor aanspraken op schadevergoeding zie punt VII. 2 a-d en f gelden de wettelijke termijnen. Zij zijn ook geldig voor gebreken van een bouwwerk of voor voorwerpen uit de levering die overeenkomstig de gebruikelijke gebruiksdoeleinde voor een bouwwerk gebruikt werden en de gebreken hebben veroorzaakt.

IX. Software gebruik

Indien software in de levering was bijgesloten wordt de opdrachtgever niet het exclusieve recht gegeven om de geleverde software inclusief eigen documentatie te gebruiken. Zij wordt voor gebruik op het daarvoor bestemde voorwerp van levering ter beschikking gesteld. Het gebruik van de software op meer dan een systeem is verboden. De opdrachtgever mag de software alleen binnen wettelijke hoeveelheid (§§ 69 a ff. UrhG (Duitse wetgeving voor software gebruik)) verveelvoudigen, bewerken, vertalen of de objectcode in de broncode veranderen. De opdrachtgever verplicht zich, instructies van de fabrikant – met name Copyright-aantekeningen – niet te verwijderen of zonder voortijdige uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te wijzigen. Alle overige rechten van de software en documentatie inclusief kopieën blijven in het bezit van de leverancier resp. softwareleverancier. Uitgifte van onderlicenties is niet toelaatbaar.

X. Bevoegde rechtbank bij toepassing van recht

 1. De bevoegdheid van de Bondsrepubliek Duitsland is beslissend voor alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de opdrachtgever en geldt uitsluitend voor de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen onderling.
 2. Bevoegde rechtbank is gevestigd in de vestigingsplaats van de leverancier. De leverancier is echter gerechtigd om de eisen in de plaats van hoofdvestiging van de opdrachtgever in te dienen.

_______________________________________________________________________________________________
© 2007 VDMA Verlag GmbH, Lyoner Strasse 18, D-60528 Frankfurt/M.

Alle rechten, met name de bevoegdheid van verveelvoudiging en verwerking evenals vertaling zijn onder voorbehoud. Niets uit deze documentatie mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgeverij worden gereproduceerd in eender welke vorm (druk, kopieën, microfilm of een ander medium) of met behulp van elektronische systemen worden opgeslagen, bewerkt, verveelvoudigd of worden verspreid.

Bestell-Nr. vf118107 - 06/07